Over het afschermen van privégegevens in KvK

By in ,
Over het afschermen van privégegevens in KvK

De Kamer van Koophandel (KvK) schermt woonadressen voortaan af in het Handelsregister. Vestigingsadressen blijven daarentegen wel gewoon zichtbaar. Vanaf 1 januari dit jaar zijn de afgeschermde woonadressen alleen nog in te zien door overheidsorganisaties en geautoriseerde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Deze verandering is een gevolg van een wijziging van het Handelsregisterbesluit.

Deze wetswijziging is niet in lijn met wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eerder adviseerde in een wetgevingsadvies hieromtrent aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De wetswijziging zorgt ervoor dat de privacy van niet-thuiswerkende zzp’ers beter is beschermd, maar de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers blijven voor iedereen zichtbaar en toegankelijk.

De AP ziet geen noodzaak voor het openbaar houden van vestigingsadressen. Het Handelsregister is bedoeld om mensen en bedrijven te kunnen opzoeken en zo zeker te zijn dat iemand bevoegd is namens een bedrijf te spreken of te handelen. Omdat zzp’ers dat altijd doen, gaat dat argument bij hen volgens de AP niet op. Bovendien beschikken bedrijven waarmee wordt samengewerkt via facturen al over de adressen van de zzp’ers, zo stelt de AP. Het systeem moet worden omgedraaid volgens de AP. De adressen moeten alleen nog ingezien kunnen worden door bepaalde beroepsgroepen en instanties zoals advocaten, notarissen, deurwaarders en in bepaalde gevallen journalisten.

Zzp’ers hebben met elkaar gemeen dat hun persoonsgegevens vaak makkelijk vindbaar zijn. Het feit dat deze gegevens openbaar zijn kan gepaard gaan met ongewenste gevolgen, zoals ongevraagde direct marketing berichten en in ernstige gevallen zelfs bedreigingen in de vorm van doxing. “Je zal maar zzp’er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “En het is toch onacceptabel als een journalist of activist denkt: ik publiceer dit artikel niet, want ik word al bedreigd en straks staan ze bij mij voor de deur.” Ook wijst Wolfsen op het gevaar dat met de persoonsgegevens identiteitsfraude kan worden gepleegd. De vraag is dus hoe dit alles voorkomen kan worden voor zzp’ers waarvan het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres. In dit artikel leest u meer over de vervelende gevolgen dat het publiceren van vestigingsadressen in het Handelsregister met zich mee kan brengen. Ook leest u wat u kunt doen om dit te voorkomen.

 

Wat is het risico van Doxing?

Doxing is het verzamelen of openbaar maken van bijvoorbeeld iemands adres of telefoonnummer. Met als doel diegene bang te maken, (ernstige) overlast te bezorgen of te belemmeren in zijn of haar functie. Dat kan gaan om informatie die op andere plekken al openbaar is. Bijvoorbeeld op sociale media, op sites die gegevens uit een datalek publiceren of in overheidsregisters als het Kadaster en het Handelsregister. Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus stelde vorig jaar op verzoek van de Tweede Kamer een wetsvoorstel op waarmee daders van doxing maximaal een jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

‘Deze vorm van intimidatie zien we steeds vaker. En is zeer ingrijpend’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Neem iemand die het adres van een politicus of politieagent op Twitter zet met duidelijk een ander doel dan een bloemetje sturen. Het gevolg: de slachtoffers én hun gezinnen leven in de constante angst dat er weleens iemand voor de deur kan staan. Om ze te bedreigen – of erger. Helaas is die angst soms terecht.’ 

Doxing is een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dus ook onder de AVG strafbaar. De AP zou een dergelijke verwerking kunnen verbieden of laten verwijderen. Daarnaast kan de AP als gevolg van doxing een boete opleggen aan de dader.

Naast doxing kunnen gegevens uit het Handelsregister ook gebruikt worden voor ongevraagde commerciële benadering in de vorm van direct marketing. De gevolgen van het versturen van ongevraagde direct marketing berichten zijn in de meeste gevallen natuurlijk minder erg dan doxing, maar het kan door ondernemers ook als heel vervelend worden ervaren. Onderstaand leest u wat u hier tegen kunt doen.

 

Mijn gegevens uit het Handelsregister worden gebruikt voor marketingdoeleinden; wat kan ik hier tegen doen?

Ondernemers kunnen geconfronteerd worden met het ongewenst gebruik van hun (contact)gegevens voor marketingdoeleinden. Deze gegevens zijn meestal afkomstig uit het Handelsregister, maar kunnen ook afkomstig zijn van databrokers, online bedrijfsgidsen of van andere websites.

Wettelijk gezien mag u vanuit privacy oogpunt alleen benaderd worden indien u klant bent – of eerder klant bent geweest – van het desbetreffende bedrijf dat u benaderd voor marketingdoeleinden. Dit mag alleen als het gaat om soortgelijke producten en/of diensten die u eerder van dit bedrijf heeft afgenomen. Als u geen klant bent en dit ook niet eerder bent geweest, dan moet het bedrijf dat u wil benaderen voor marketingdoeleinden u eerst om toestemming vragen.

Als u toch wordt benaderd voor dergelijke commerciële doeleinden en u dit liever niet wilt, kunt u dit gelukkig beperken. Onderstaand leest u hoe u dit kunt doen.

Telefonisch

Sinds 1 juli 2021 is het Bel-me-niet-register komen te vervallen. Dit betekent dat bedrijven geen gebruik meer mogen maken van telemarketing, tenzij er vooraf toestemming is gegeven door degene die benaderd wordt. Dit wordt opt-in genoemd. Op deze hoofdregel geldt slechts één uitzondering. In het geval dat een bestaande klant telefonisch wordt benaderd voor commerciële doeleinden is er geen toestemming nodig. Het moet dan wel gaan om gelijksoortige producten of diensten.

Het bovenstaande geldt alleen voor een eenmanszaak, een vof of een maatschap. Bv’s, nv’s of andere rechtspersonen worden niet wettelijk beschermd tegen telemarketing. Dit zou namelijk betekenen dat rechtspersonen elkaar geen commercieel aanbod meer kunnen doen via de telefoon hetgeen een belemmering voor het handelsverkeer vormt.

Als u alsnog ongevraagd telefonisch benaderd wordt voor marketingdoeleinden, kunt u gebruik maken van uw recht op bezwaar. Als dit niet werkt kunt u vervolgens een melding doen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Post en/of bezoek aan de deur

Om te voorkomen dat uw gegevens uit het Handelsregister worden gebruik voor commerciële post en/of reclame aan de deur, kunt u de NON Mailing Indicator (NMI) van de KVK activeren. Als u de NMI heeft geactiveerd, staat dit ook op het uittreksel van het Handelsregister.

Als u na het activeren van de NMI nog steeds wordt benaderd, kunt u het desbetreffende bedrijf hier op aanspreken. Dit kunt u bijvoorbeeld door middel van een brief doen.

E-mails en andere spam

Het versturen van digitale berichten voor commerciële doeleinden is in Nederland verboden (spamverbod), tenzij hiervoor voorafgaand toestemming is gegeven door de persoon die benaderd wordt. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet. Het gaat hierbij niet alleen om e-mail maar ook om berichten via telefoon, fora en social media.

Als u spam ontvangt kunt u hierover een klacht indienen tegen de afzender bij de ACM. Een andere tip om het ontvangen van spam te voorkomen is om uw e-mailadres en andere contactgegevens als een plaatje op uw website te plaatsen.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Privacy Tiplijn. De Privacy Tiplijn heeft als doel om de consument, de overheid en andere organisaties privacy bewuster te maken. De Privacy Tiplijn doet dit door zoveel mogelijk privacy zorgen van consumenten, klanten, gebruikers, burgers etc. te verzamelen. Organisaties die privacy serieus nemen, kunnen (tegen betaling) deze informatie verkrijgen. Met deze informatie kunnen zij hun privacy inrichting optimaliseren.

Aan de hand van de verzamelde meldingen geeft de Privacy Tiplijn organisaties inzichten en wordt de vinger op de gevoelige plek gelegd. De melding over uw privacy zorg wordt verwerkt en gecontroleerd op juistheid en geldigheid. Deze informatie wordt vervolgens per organisatie gebundeld. De meldingen worden daarna onderverdeeld in het type melding. Ook worden er trends en ontwikkelingen gegenereerd. Met deze inzichten worden organisaties geïnformeerd en kan de Privacy Tiplijn eventueel bijsturen door middel van advies. Ook overheidsinstanties kunnen inzicht krijgen. Alle meldingen blijven hierbij anoniem.

 

Hoe nu verder?

Gelet op het eerdergenoemde advies van de AP omtrent het openbaar maken van gegevens van ondernemers in het Handelsregister is het ministerie van EZK een zogenaamd Datavisie Handelsregister gestart. Deze Datavisie heeft als doel om het evenwicht tussen het recht op privacy van zzp’ers en de economische belangen in het economisch verkeer te beoordelen en waar nodig bij te stellen.

Als uzelf werkzaam bent als zzp’er – nu of in de toekomst – is het op dit moment vooral van belang dat u goed nadenkt over de wijze van inschrijven bij de KVK. Zo zou u kunnen overwegen om uzelf in te schrijven op een ander vestigingsadres indien u vanuit huis werkt en liever niet wil dat uw privéadres openbaar wordt gemaakt.

Wij zullen verdere ontwikkelingen rondom dit onderwerp in de tussentijd in ieder geval voor u in de gaten houden. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan gerust contact met ons op.