Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

Het beheersen van de risico’s van economische criminaliteit, witwassen en terrorisme financiering begint met een zorgvuldige risico-inventarisatie. Landen zijn verplicht om periodiek een National Risico Assessment (NRA) uit te voeren. Dat is vergelijkbaar met banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren die verplicht zijn een systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren.

Een SIRA dekt een breed scala aan integriteitsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan witwassen, omkoping en corruptie, terrorismefinanciering en inbreuk op privacy en data.

Praktisch en compleet

Een praktisch toepasbare en complete Systematisch Integriteit Risico Analyse, uiteraard volledig in lijn met de vereisten en de best practices van De Nederlandse Bank (DNB) uitgevoerd, is een stevig hulpmiddel voor de organisatie om de juiste maatregelen te treffen.

Zodra de SIRA goed is uitgevoerd en de interne partijen betrokken zijn wordt een koppeling gemaakt met een heldere risk appetite statement (RAS). De RAS geeft antwoord op de vragen welke integriteitsrisico’s de organisatie acceptabel vindt nadat beheersmaatregelen zijn toegepast. Maar ook welke risico’s de onderneming sowieso niet wil lopen.

Hierna wordt de beheersomgeving verder ingericht. Denk hierbij aan helder beleid, procedures en processen, trainingen voor het personeel, transacties-monitoring, juiste systeemondersteuning en andere mitigerende maatregelen.

Een onvolledige SIRA leidt tot een huis met zwak fundament. Hierdoor krijgt de organisatie in een later stadium te maken met hoge herstelkosten.

Ervaring met de SIRA noodzakelijk

Scenario-analyses zoals de SIRA zijn, mits goed uitgevoerd, waardevol. Voor een zorgvuldige uitvoering is ervaring met risk management, de Wwft, Sanctiewet, FATF, toezichthouders, uiterst belangrijk. Consignium heeft jarenlange ervaring in de materie van riskmanagement. Sinds de totstandkoming van de Wwft in 2008 levert Consignium haar diensten bij een groot aantal financiële instellingen.

Aanpak en duurzame inrichting

Meer weten over de aanpak en de duurzame inrichting ter voorkoming van het witwassen en terrorismebeheersing binnen uw organisatie?

U kunt terecht bij Robert van Asch of een de andere experts van Consignium