Kennisdossiers

Kennisdossiers

Naast risicomanagement, privacy, improvement-management, governance en trainingen is Consignium actief in verschillende specifieke wetgevingsdossiers. Hieronder een overzicht van enkele thema’s waar Consignium expertise in huis heeft


Uniform Herstelkader Rentederivaten

De Autoriteit Financiële Markten deed in 2013 onderzoek naar een aantal banken in Nederland en concludeerde daarbij dat de banken de toezichtregels niet naleefden bij de verkoop van rentederivaten aan mkb-bedrijven en semipublieke instellingen. Veel organisaties raakten hierdoor in moeilijkheden. Op 5 juli 2016 is het herstelkader opgesteld door de onafhankelijke derivatencommissie. Dit kader bepaalt hoe de banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke herstelacties uitgevoerd moeten worden om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. Rabobank, ABN AMRO, ING, De Volksbank, Van Lanschot en Deutsche Bank namen deel aan het herstelkader. Deze banken hebben de regeling met betrekking tot verjarings- en klachtplichttermijnen verruimd.


Mifid II

Sinds 3 januari 2018 is de MiFID II van kracht. De richtlijn stelt regels vast voor financiële instellingen welke beleggingsproducten aanbieden of daarover advies geven. In 2007 trad de Europese richtlijn MiFID in werking, welke de destijds geldende Wft verving. De afkorting MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Doel van de richtlijn is het bieden van een betere bescherming van beleggers en meer transparantie op de financiële markten.

Financiele instellingen zijn onder de richtlijn verplicht om te beoordelen of hun klanten over voldoende kennis en ervaring beschikken. Sommige beleggers beleggen namelijk in complexe producten die ze onvoldoende begrijpen en/of hebben geen duidelijk beeld hebben van de kostenstructuur. Bescherming van deze beleggers is leidend voor de MiFID. De richtlijn is van toepassing op aandelen, obligaties en beleggingsfondsen en van kracht in alle EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 


PSD II

De nieuwe Europese richtlijn PSD II is de herziene versie van de Payment Services Directive uit 2007, een richtlijn die zich richt op het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. PSD II is op 19 februari 2019 in werking getreden om innovatie en concurrentie in de financiele sector te bevorderen. Banken zijn namelijk verplicht om betaalgegevens te delen met derde partijen, wanneer de rekeninghouder daar toestemming voor heeft gegeven. Het gaat hierbij dus om het delen van de bankgegevens met andere binnenlandse- of grensoverschrijdend partijen – zodat betalingen tot stand kunnen komen. PSD I gaf de mogelijkheid aan partijen zoals iDEAL om betaaldiensten aan te bieden, tevens met vergunning. PSD II gaat een stap verder waardoor meerdere toezichthouders een rol moeten spelen in de controle op de naleving.

De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument en Markt, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens spelen een rol in de naleving van PSD II. Met name omdat de betaalrekeninghouder zelf kan beslissen welke partijen hij of zij toegang geeft tot de betaalrekening en de bescherming van de consument noodzakelijk is.


Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB)

The Bank Data Retrieval Portal Act (BDRP), of wel het Verwijzingsportaal Bankgegevens is een digitale voorziening voor het verstrekken van bankgegevens – op een geautomatiseerde manier. Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst kunnen via het portaal rechtstreeks informatie opvragen bij banken die in Nederland producten of diensten aanbieden. De banken zijn op hun beurt wettelijk verplicht om aan de aanvragen te voldoen. Hiermee kan een beeld worden verkregen van alle financiële producten of diensten die natuurlijke of rechtspersonen in Nederland hebben.

Alle banken die in Nederland producten en/of diensten aanbieden zijn betrokken bij het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Maar ook de Nederlandse opsporingsdiensten zoals politie, Openbaar Ministerie, Financial Intelligence Unit, FIOD en andere Bijzondere Opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is eigenaar van het portaal.